Časopis Sacra O nás On-line archiv Publikuj! Odkazy¨ English xxx
Autorský manuál
(Ke stažení, formát .pdf)

Kontakty
casopissacra@gmail.com

Sacra
Ústav religionistiky
FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Publikování v Sacra

Sacra publikuje odborné studie, rozhledy, polemiky, rozhovory, recenze a zprávy s religionistickou tématikou.

Odborné studie zaslané redakci procházejí anonymním recenzním řízením, zpravidla jsou posuzovány dvěma recenzenty. Na základě posudků redakční rada rozhoduje o jejich publikaci.

Hlavními kritérii pro průchod recenzním řízením jsou a) religionistická relevance tématu, b) odborný přínos, c) teoretické zakotvení, d) jasná metodologie a e) odpovídající jazyková a formální úroveň.

Redakční rada si vyhrazuje právo v případě nutnosti provést potřebné stylistické a technické úpravy poskytnutých materiálů.

Autoři mohou své texty zaslat na adresu či e-mail časopisu nebo předat redakční radě prostřednictvím některého z jejích členů.

Zasláním příspěvku autor postupuje vydavateli právo k publikování příspěvku v časopise Sacra v tištěné i jakékoli jiné formě.

Publikované studie, rozhledy, polemiky a rozhovory jsou po publikování poskytnuty autorům samostatně ve formátu PDF. Autoři jsou oprávněni texty použít k vlastní propagaci např. prostřednictvím webových stránek, a to pod podmínkou uvedení plného bibliografického údaje.


Pokyny pro publikování

Pro zpracování textu do publikovatelné podoby je závaznou normou (a zároveň užitečným vodítkem) autorský manuál.


Licenční podmínky

Zasláním příspěvku (dále jen “Dílo”) časopisu Sacra ([www.sacra.cz]) (dále jen “Časopis”) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Masarykově univerzitě (dále jen “MU”) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:


1. Prohlášení autora

1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou platforem standardní vědecké předpublikační komunikace (např. SSRN [a další]).
1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena ani vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:
a. Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde by práva vykonával zaměstnavatel,
b. užívání Díla není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory,
c. Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.
1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit MU licenci za těchto licenčních podmínek.
1.4 Autor souhlasí s tím, že Dílo bude, v případě přijetí k publikaci, zpřístupněno za licenčních podmínek CC BY-SA 4.0 International, tedy že bude k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky CC BY-SA 4.0 International.
1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména Časopisu nebo MU.

2. Poskytnutí licence

2.1 Autor poskytuje MU nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).
2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.
2.3 Licence se uděluje bezúplatně.
2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.
2.5 MU může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.
2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází, jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je Časopis aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.
2.7 MUNI není povinna poskytnutou licenci využít.

3. Další užití Díla

3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět Časopis jako zdroj publikace Díla.
3.2 V případě platforem standardní vědecké předpublikační komunikace ve smyslu čl. 1.1 se autor zavazuje uvést dodatečně Časopis jako zdroj publikace Díla, a to bez zbytečného odkladu.
3.3 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno MU nebo Časopisu.

4. Ostatní

4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.
4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v Časopise bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).